Yoğun Bakım Hasta İzleme Portalı (ICM)

YOĞUN BAKIM HASTA İZLEME (ICM) SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
INTENSIVE CARE MONITORING (ICM) SYSTEM REQUIREMENTS

1.    Minimum Sunucu Gereksinimleri 
-    8 GB Ram,
-    4 Core İşlemci,
-    50 GB Disk (SSD tercihen),
-    Tek kullanıcı için 5 Mbps Bant genişliği, 
-    1 adet sunucu (Ubuntu Server İşletim Sistemi yüklü),
-    IP kamera gerekliliği,
1 . Minimal server requirements.
- 8GB Ram,
- 4 Core Processor,
- 50 GB Disk (SSD preferably),
- 5MBPS bandwidth for a single user,
- 1 server (Ubuntu Server Operating System installed),
- The demand for the IP camera,
2.    ICM Sistem Çalışma Prensibi
-    Üzerindeki web sunucu ile medya sunucusu çalışmakta, 
-     Medya sunucusu iç networkteki ip kameralarla switch üzerinden kamera görüntüleri alınmakta ve görüntüyü program kendi üzerinde yürütmektedir.
-     Web sunucu üzerinde Hemşire-Başhekim ve 1 Hasta Yakını (misafir) olarak  2 yönetici rolü bulunmaktadır.
-    Web sunucusu, medya sunucusu üzerinden gelen kamera görüntülerinde gerekli doğrulamalar yapıldıktan sonra hasta yakınlarının izlemelerine olanak sağlamaktadır.
-    Bu sayede mobil telefonlarına gelen link ve kod ile hasta yakınları hastalarını canlı ortamda izleme olanakları oluşturmaktadır.
2.    The ICM system's operating principle.
2   - The multimedia server operates with the web server on it,
-    - The camera images are taken on the switch with IP cameras in the internal network of the media server and the program executes the image on them.
-    - There are two administrator roles on the web server as Medical Chief - Nurse and one family member (guest).
-    - The Web Server allows relatives of patients to view camera images from the media server after the necessary checks.
-    - This allows relatives of patients to follow their patients in a living environment with the link and code sent to their mobile phone.


3.    Sistem Rolleri

3.1.    Hemşire rolü
-    Yoğun bakım hastası ve yakınına ait bilgilerin sistem kaydını gerçekleştirmek (Ad, Soyad, TKN ve iletişi )
-    Yoğun bakım hastasının birinci derece yakını tarafından belirlemiş ilave 4 hasta yakınına  ait mobil iletişim bilgilerine SMS gönderimi,
-    Yoğun bakım hastasının durumundaki anlık değişimlerde kamera görüntüsüne müdahale edebilme 

3.2.    Başhekim rolü
Hemşire rolünün üst rolüdür. Yukarıda bahsedilen hemşire rolüne ilave olarak
        -  canlı görüntü paylaşımını hastane politikalarına bağlı olarak süre ve saatlerini belirleme,
       -  Hasta ile ilgili Özel ve kısıtlamalı durumlarda Canlı görüntü paylaşımına sistemsel olarak      kısıtlamalar getirmek 


3. System Roles

3.1. Nurse role
- System Registration of ICU Patient and Family Information (name Last, First, TKN and Contact)
- Send an SMS to the mobile contact information of 4 other family members of the patient, determined by the patient's primary parent in the intensive care unit,
- Able to interfere with live camera image in instantaneous changes in ICU patient state.

3.2. The Chief Medical Officer's role.
This is the main function of the Medical Cheif. In addition to the role of nurse referred to above.
 - Set live image sharing time and hours based on hospital policies,
 - Systematically restrict live image sharing in special and restricted situations related to the patient.
         - 
SİSTEM ÇALIŞMA PRENSİBİ
 THE SYSTEM'S OPERATING PRINCIPLE.


1.    AMAÇ
yoğun bakım hastasını iyileştirmede, yaşam kalitesini yükseltmede, hasta ve ailesini merkeze alan etkili bir iletişimin oluşturulması ve devamlılığının sağlanması yoğun bakımın kalbini oluşturmaktadır.
Kritik bir hastalık nedeni ile yoğun bakım ünitesine yatış, hem bireyi hem de ailesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bir çok stresörün bulunduğu yoğun bakım ünitesinde, yoğun bakım hastasına, fiziksel yüklerin yanı sıra psikososyal yükler de eklenmektedir. Bunlara ilave olarak Zamanının büyük çoğunluğunu yoğun bakım ünitesinde, hasta ile birebir geçiren bir yoğun bakım hemşiresi, hastanın durumunu, baş etme ve adaptasyon süreçlerini, yoğun bakım ünitesinin çevre ve fiziksel koşullarının baskısı altında hastaya ve ailesine verilecek olan bilgilendirme  sağlık profesyonellerinin üst psikolojik stress sartlarında  çalışmalarına sebebiyet vermektedir. 
ICM sistemi yaşanılan Pandem sürecinde ve sonrasında yoğun bakım hizmeti alan hasta yakınlarının  hastane ye gitmeden uzaklardaki evlerinden hastalarını göre bilme , sağlık profesyonellerinin iş yükünü azaltarak daha fazla verim ile çalışmalarını ve hastane enfeksiyonlarının çalışan ve hasta yakınlarına bulaş risklerini düşürerek hastane enfeksiyon kaynaklı maliyetlerinin azaltılmasına olanak sağlamaktadır.
PURPOSE
Improves quality of life for an ICU patient. It provides the establishment and continuity of effective patient and family-centred communication and Builds the heart of the ICU.
Entry to the intensive care unit due to a serious illness has a negative impact on the individual and family. The intensive care unit has many stress factors. Those factors add a psychosocial burden on the ICU patient as well as a physical burden. In addition to these, an intensive care health professionals who spend most of time in the intensive care unit, one on one with the patient, causes him to work under high psychological stress conditions. Under pressure from the ICU's environmental and physical conditions, it's like to inform the patient and their family about the patient's condition and coping processes.
The ICM system eliminates the need for relatives of patients receiving ICU services to visit the hospital during and after the pandemic and It allows family members of patients to see their patients from their homes at a distance. It also reduces the workload of healthcare professionals and allows them to work more efficiently. Moreover, Reduces the risk of contamination of hospital-related infections to employees and families. Consequently, it reduces the costs associated with hospital infections.


2. ÇALIŞMA ŞEKLİ
ICM, bir sunucu bilgisayar üzerinde bulunan web ve medya sunucu yazılımları aracılığı ile IP kameradan gelen görüntüleri bir network topolojisinde toplar ve sunucu bilgisayarı üzerine aktarır. Sunucu bilgisayar bu verileri topladıktan sonra hemşire- başhekim ve hasta yakını rollerine görüntü ve yansımasına olanak sağlar.
OPERATION.
ICM collects live images from the IP camera in a network topology through the web server and the media server on a server computer. And forwards it to the server computer. Once the server computer collects this information, it enables the live image and reflection of the respective roles of the medical head-nurse and the patient.


SİSTEM ROLÜ
ICM sistemi, yoğun bakım ünitesinin tamamının görüntüsünü aktarmamaktadır. Hemşire rolü üzerinden perdeleme yaparak görüntü sınırlandırma imkanı sağlamaktadır. ICM yazılımında bulunan sanal hafıza, yoğun bakım içindeki diğer yatakların görünmemesi için görüntü perdeleme işlemini yapmaktadır. Bu nedenle hasta yakınının sadece kendi yoğun bakım hastasına ait canlı görüntüyü izleyebilmesine olanak sağlamaktadır. 
SYSTEM ROLE;
The ICM system does not transmit an image of the complete ICU. It provides the opportunity to limit the image by screening for the role of the nurse. The virtual memory of the ICM software makes it possible to filter the images so that the other beds of the ICU are not visible. For this reason, it allows family members to view only the live image of their own patient in intensive care.
ICM sistemi Yoğun bakım ünitesindeki aktif olarak çalışan sağlık ekipmanlarının görüntüsüne filitreleme yapar ve hasta profili haricindeki diğer görüntüleri dışarıya aktarmaz.
The ICM system filters the real-time image of active healthcare equipment in the intensive care unit and does not export images other than the patient profile.
ICM sistemine ait gelişmiş sanal hafızası, yoğun bakım hastasının ani durum değişimlerinde yada  filitrelenen alan içinde bir hareket algıladığında görüntü aktarımını durdurur.
The ICM Advanced Virtual Memory stops image transmission if there is a sudden change in the patient's ICU status or when it detects motion in the filtered zone.
Durudurulan görüntü paylaşımı,  Hemşire rolü üzerinde bulunan arayüzdeki yayını durdur butonun kullanılması ile görüntünün web ortamında paylaşımına izin vermemektedir.
Stopping image sharing does not allow the image to be shared on the web using the stop scatter button on the nurse role interface.
ICM sistemi, her bir yoğun bakım hastasının 5 adet hasta yakınına aynı anda görüntü erişimi açma imkanı sağlamakta ve görüntü süresinin hastane politikalarına bağlı olarak 1 ile 60 dakika arasında  paylaşılmasına imkanı sağlamaktadır. 
The ICM system shall provide simultaneous image access to 5 patient parents from each ICU patient and allows sharing of video time between 1 and 60 minutes, depending on hospital conditions.
ICM, Ar-Ge laboratuvar ve hastane yönetim tavsiyelerine göre görüntü paylaşımı 1 ile 5 dakika arası kullanımı psikolojik olarak tavsiye edilen süre olarak tespit edilmiştir.
According to ICM, the recommendations of the R&D laboratory and the hospital leadership, 1 to 5 minutes of image sharing were determined at the psychologically recommended time to use.
ICM sistemi,  hastane politikalarına bağlı olarak belirlenen yayın tarihi ve hasta görüntüsünün hangi tarih ve saatte açılacağı belirleyebilme kabiliyetine sahiptir.
The ICM system makes it possible to determine the publication date determined according to hospital policies, as well as the date and time when the patient image will be opened.
ICM sistemi üzerinde acil durumlarda görüntü yayını durdurma butonu bulunmaktadır.
There is an Image Broadcast Stop button on the ICM system for emergency use.

Gelişmiş hafızaya sahip ICM sistemi bilgi loğu haricinde kesinlikle görüntü kaydı yapmamakta ve saklamamaktadır.
The ICM system with advanced memory does not save or store images, except for the information log.
web ara yüzleri haricindeki hiçbir bilgi dışarıya aktarmamakta ve üçüncü şahısların erişimine izin verilmemektedir.
Except for web interfaces, no information is exported or access to third parties is permitted.

 

Yoğun Bakım Hasta İzleme Portalı (ICM)
X